MOCIÓ PER A UNA MAJOR INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ MENOR

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les convocatòries de contractes menors es poden realitzar sense publicitat i sense concurrència segons la Llei de contractacions de l’Administració Pública, però la bona gestió dels diners públics exigeix transparència, igualtat, publicitat, concurrència i no discriminació en l’adjudicació de contractes.

Les administracions públiques empren sovint la figura del contracte menor per a seguir prestant determinats serveis d’un menor cost. Aquests, segons el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat per RDL 3/2011 DE 14 de novembre, pot fer-se en aquells contractes d’obres de quantia inferior a 50.000 € o en contractes de serveis de menys de 18.000 € (exclòs IVA).

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei establisquen. Aquests podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compte amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.

Tot i que aquesta modalitat de contractació resulta justificable per la necessitat d’agilitzar l’actuació administrativa i facilitar l’atenció de necessitats imprevistes, entenem que cal dotar el procediment d’una major transparència i informació, sempre que siga possible. Altrament, l’adjudicació de contractes menors podria ser utilitzada intencionadament amb l’objectiu de discriminar distints proveïdors de serveis segons la seua adscripció política.

Considerem doncs, que cal emprendre mesures per garantir el coneixement públic de la totalitat de contractes que adjudica l’Ajuntament d’Alcàsser, amb l’objectiu de poder controlar i valorar adequadament la gestió municipal, així com assegurar la total transparència en la contractació realitzada per part del consistori.

És per això que proposem al plenari de l’ajuntament d’Alcàsser, l’adopció dels següents acords:

ACORDS

PRIMER: La creació d’un apartat a la pàgina web municipal on es publiquen totes les activitats de contractació, establint un termini per a la presentació d’ofertes amb les característiques específiques sol·licitades.

SEGON: Creació d’un formulari o fitxa que permeta als proveïdors interessats inscriure’s com a oferents de serveis a l’administració municipal amb l’objectiu de generar una base de dades d’empreses i particulars on siga possible valorar amb criteris objectius la seua capacitat, àmbit d’actuació i experiència. Aquesta informació serviria per informar els proveïdors de possibles activitats susceptibles de contractació en el futur.

TERCER: Mantenir la publicitat del contracte i les característiques del mateix en la web de l’Ajuntament desprès de la seua adjudicació.

QUART: Totes les mesures anteriors seran implementades tan bon punt l’Ajuntament d’Alcàsser dispose dels mitjans tècnics i telemàtics adients, complementant-se amb altres mesures ja previstes en la Llei de Transparència i Bon Govern, així com en el possible desenvolupament d’una ordenança municipal sobre transparència.

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.