MOCIÓ SOBRE PROTECCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA I SACRIFICIS ZERO, PRESENTADA PER COMPROMÍS PER ALCÀSSER.

Des de fa anys l’Ajuntament d´Alcàsser ha contractat i prorrogat de manera irregular, (incomplint la normativa de Contractació en el Sector Públic) a una empresa privada que s’ha encarregat de la recollida d’animals domèstics de la via pública, especialment gossos i gats, amb unes despeses considerables, per al consistori.

L´Ajuntament d´Alcàsser te la competencia de la recollida d´animals abandonats en la vía pública, i podrá concertar (contractar) l´ejecució d´aquest servei amb entitats externes i empreses privades. L´empresa La Pinada ha estat contractada per realitzar el servei de recollida de gossos i gats de les vies públiques d´Alcàsser des de fa dos decades, i actualment factura a l´ Ajuntament una quantia fixa de 598´87 euros mensuals més una quantia variable per servici extra. Segons l´ informe de l ´Interventor en el 2015 ha facturat a l´Ajuntament d´Alcàsser la quantitat de 7476,84 euros.

El tipus de contracte que a utilitzat l´Ajuntament d´Alcasser s´anomena contracte menor, i ve regulat en els següents articles:

Article 138. Procediment d’adjudicació.
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obra i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació.

Es consideren contractes menors:
• quan es tracti de contractes d’obres d’import inferior a 50.000 euros (IVA no inclòs)
• quan es tracti de contractes de subministraments o serveis d’import inferior a 18.000 euros (IVA no inclòs).

Article 111. Expedients de contractació en contractes menors.
1. En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin. ( En els contractes menors podrà ser considerat com el document contractual la factura presentada, art. 72.1 del RD1098/2001)

Article 23. Termini de durada dels contractes
3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 276 de 16 de novembre). Aquest tipus de contractes no poden ser utilitzats per cobrir necessitats de caràcter permanent o periòdic, i es deu d’utilitzar altres formes com un plec de condicions fiscalitzat, controlat i públic.

Aquest contracte menor a estat prorrogat, des de que entrà en vigor el Reial Decret anomenat, sense que cap grup politic abans en l´oposició o ara en el govern haja fet, ni dit res al respecte per canviar i regularitzar aquesta situació (Psoe, PP, CDL ara Ciudadanos).

Concretament el pasat dia 15 de febrer de 2016, i amb registre d´exida numero 226 de 17 de febrer l´actual Alcaldessa d´Alcàsser signà la prorroga del contracte de servei de recollida d´animals abandonats en la via pública amb l´empresa La Pinada fins al 31 de desembre de 2016.

Tot aço va estar explicat per la nostra Regidora de Compromís per Alcàsser, amb moltes dificultats per l´actitud de l´Alcaldessa, en el pasat ple del dia 27 d´abril, en l´ exposició i defensa de la moció que pretenia regularitzar aquesta situació, i proposava els següents acords:

PRIMER: L’ajuntament d´Alcàsser és compromet a rescindir la prorroga irregular del contracte amb l’empresa La Pinada, i traure la plica i condicions del servici municipal de recollida d´animals abandonats en la via pública i contractar el servei amb una empresa protectora d’animals, i no empreses privades amb ànims de lucre, amb la garantia que tots aquells animals que no són reclamants pels seus propietaris passen a ser adoptats per famílies.

Basti amb dir que l’article 18 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia, assenyala que els ajuntaments donaran prioritat a les associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes, que sol•liciten la prestació d´aquest contracte de servici de recollida.

SEGON: L’ajuntament d´Alcàsser modificará l’ordenança municipal per adaptar-la a la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia, sobretot del temps mínim de retenció de l´animal, fins que siga recuperat o cedit, que son 20 dies i no 3, 5 o 7 dies que estableix respectivament l´ordenaça muncipal sobre tinença d´animals d´Alcàsser, en el seu article 30.

TERCER: En el cas que hi haja ciutadans disposats a adoptar-los a casa de manera temporal, la policia prendrà nota i estos animals estaran en este domicili fins que és localitze el propietari o, en el cas contrari, el recollisca la protectora.

QUART: L’ajuntament divulgarà a través de la seua pàgina web municipal el telèfon i pagina web (en cas de tindre-la) de la protectora i fomentarà l’adopció d’estos animals, així com els drets i els deures de tenir animals de companyia.

Després de negar l´Alcaldessa l’existència tant del contracte com d’haver signat la prorroga del mateix, amb l’excusa de que es tracta de un servici i no d’un contracte ( incongruent, tan sol pretenia confondre als veïns presents al Ple) i de dir que ningú dels presents més que ella defensa els animals i no anava a consentir que cap dels presents digueren el contrari, votà en contra de la moció junt amb la resta dels Regidors Socialistes, així com del Patit Popular ( en el que la seua Portaveu comparà la prorroga del contracte, amb l’adquisició de material d’oficina a les papereries del poble com poden ser bolígrafs, pretenen així restant-hi importància a la prorroga irregular del contracte i forma de realitzar-ho tots aquestos anys), com no junt amb la Regidora de Ciudadanos.

Es el nostre desig que l´Alcaldessa i el govern socialista, junt amb la resta dels Regidors que votaren en contra de la moció, recapaciten, rectifiquen i rescindeixen la prorroga del contracte signat amb l´empresa La Pinada, i s´elabore i redacte un plec de condicions públic del servei de recollida d´animals abandonats en el municipi d´Alcàsser i es done preferencia i prioritat en la contractació a les associacions de protecció i defensa dels animals, legalment constituïdes.

En aquest sentit s´ha demanat per part de la Regidora de Compromís un informe juridic de la situació i contracte irregular en el servei de recollida d´animals amb La Pinada al Sr. Secretari de l´Ajuntament, amb la finalitat de regularitzar la situació.

Compromís per Alcàsser.

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.